Hilmi Koray

popes visit cologne-hilmi koray 40 x 60 cm oil on canvas

popes visit cologne-hilmi koray 40 x 60 cm oil on canvas

popes visit cologne-hilmi koray 40 x 60 cm oil on canvas